Hotel Melantrich
Melantrichova 5 , Prag
8.1
11.2
3.1
2.5